Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

John J. Mearsheimer

John J. Me­ars­hei­mer, (d. 1947)

West Po­int’ten me­zun ol­duk­tan son­ra ABD Ha­va Kuv­vet­le­ri’nde 5 yıl gö­rev yap­tı (1970-1975). 1980’de Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde si­ya­set bi­li­mi ala­nın­da dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. Broo­kings Ens­ti­tü­sü’nde araş­tır­ma­cı ola­rak ça­lış­tık­tan (1979-1980) ve Har­vard Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Mer­ke­zi’nde dok­to­ra son­ra­sı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dık­tan (1980-1982) son­ra Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nde gö­re­ve baş­la­dı. Ha­len ay­nı üni­ver­si­te­de si­ya­set bi­li­mi pro­fe­sö­rü ve Ulus­la­ra­ra­sı Gü­ven­lik Si­ya­se­ti Prog­ra­mı mü­dür yar­dım­cı­sı­dır. Ay­rı­ca 1998-1999’da CFR’de bu­lun­du ve 2003’de Ame­ri­kan Sa­nat­lar ve Bi­lim­ler Aka­de­mi­si’ne se­çil­di.

In­ter­na­tio­nal Se­cu­rity ve The At­lan­tic Monthly gi­bi der­gi­ler­de, New York Ti­mes ve Los An­ge­les Ti­mes gi­bi ga­ze­te­ler­de Bos­na, nük­le­er si­lah­la­rın ya­yıl­ma­sı, ABD’nin Hin­dis­tan’a yö­ne­lik po­li­ti­ka­sı ve Arap-İs­ra­il ba­rış gi­ri­şim­le­ri­nin ba­şa­rı­sız­lı­ğı üze­ri­ne ya­zı­lar ka­le­me al­dı. Me­ars­hei­mer, ça­lış­ma­la­rı­nı gü­ven­lik ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler ala­nın­da yü­rüt­mek­te­dir. Eser­le­rin­den ba­zı­la­rı şun­lar­dır: Con­ven­tio­nal De­ter­ren­ce (1983), Lid­dell Hart and the We­ight of His­tory (1988), The Tra­gedy of Gre­at Po­wer Po­li­tics (2001).

Kitapları