Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İdris Bostan

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ta­rih Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si. 1985’te XVI­I. Yüz­yıl­da Ter­sâ­ne-i Âmi­re ko­nu­lu te­zi ile Os­man­lı Mü­es­se­se­le­ri ve Me­de­ni­ye­ti Ta­ri­hi Kür­sü­sü’nde dok­tor, 1992’de do­çent ve 1998’de pro­fe­sör ol­du. Kla­sik Dö­nem Os­man­lı De­niz Ta­ri­hi, De­niz Ti­ca­ret Ta­ri­hi ile Ege Ada­la­rı ko­nu­sun­da ki­tap ve ma­ka­le­le­ri ya­nın­da Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun Gü­ney Si­ya­se­ti ve Af­ri­ka’da­ki var­lı­ğı­nı esas alan araş­tır­ma­la­rı bu­lun­mak­ta­dır. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ak­de­niz Dün­ya­sı Araş­tır­ma­la­rı Bi­lim Da­lı Yük­sek Li­sans Prog­ra­mı Baş­ka­nı olan Prof. Bos­tan’ın Os­man­lı Bah­ri­ye Teş­ki­la­tı: XVI­I. Yüz­yıl­da Ter­sâ­ne-i Âmi­re (An­ka­ra 1992), Kü­rek­li ve Yel­ken­li Os­man­lı Ge­mi­le­ri (İs­tan­bul 2005), Bey­lik­ten İm­pa­ra­tor­lu­ğa Os­man­lı De­niz­ci­li­ği, Os­man­lı­lar ve De­niz (İs­tan­bul 2006), Ad­ri­ya­tik’te Kor­san­lık: Os­man­lı­lar, Us­kok­lar, Ve­ne­dik­li­ler (İs­tan­bul 2009) ad­lı ki­tap­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.

Kitapları