Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Stephen M. Walt

Step­hen M. Walt, (d. 1955)

Stan­ford Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. Ber­ke­ley Üni­ver­si­te­si’nde si­ya­set bi­li­min­den mas­ter ve dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı (1983). Do­nan­ma Ana­liz Mer­ke­zi’nde gö­rev al­dı (1978-1982). Har­vard Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Mer­ke­zi’nde araş­tır­ma­cı (1981-1984), Prin­ce­ton Üni­ver­si­te­si’nde asis­tan pro­fe­sör (1984-1989), Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nde pro­fe­sör (1995-1999), Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler De­kan Yar­dım­cı­sı (1996-1999); Na­na­yang Tech­no­lo­gi­cal Üni­ver­si­te­si Sa­vun­ma ve Gü­ven­lik Araş­tır­ma­la­rı Ens­ti­tü­sü’nde mi­sa­fir pro­fe­sör (Ocak 2000) ola­rak gö­rev yap­tı. 1999’dan be­ri de Har­vard Üni­ver­si­te­si’nden ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler pro­fe­sö­rü­dür. World Po­li­tics (1985-1989) ve Bul­le­tin of the Ato­mic Sci­en­tis’in (1992-2001) ya­yın ku­ru­lun­da bu­lun­muş­tur. Eser­le­rin­den bir­kaç ta­ne­si şun­lar­dır: The Ori­gins of Al­li­an­ces (1987), Re­vo­lu­ti­on and War (1996), Ta­ming Ame­ri­can Po­wer: The Glo­bal Res­pon­se to U.S. Pri­macy (2005).

Kitapları