Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Küreselleşen Dünya Siyaseti

  Bu kitabın amacı, okuyucuya küreselleşen dünyada dünya siyaseti hakkında bir bakış açısı kazandırmaktır. Biz, özellikle böyle bir dönemde dünya siyasetini açıklamanın zor olduğunu düşünüyoruz; çünkü küreselleşme hassaten ihtilaflı bir terimdir. Küreselleşme çağının ne anlama geldiği ve küreselleşmenin dünya siyasetinin ana özelliklerini önceki dönemlere nazaran farklı kılıp kılmadığı soruları üzerine önemli tartışmalar süregitmektedir. Bu kitabın üç temel hedefi olduğunu söyleyebiliriz: 1) Birçok kişinin ‘küreselleşme’ olarak tanımladığı bir çağda dünya siyasetine genel bir bakış sunmak, 2) Günümüz dünya siyasetini açıklayan mevcut temel teorik yaklaşımları özetlemek, 3) Küreselleşmenin dünya siyaseti üzerinde kökten bir dönüşümü temsil edip etmediği sorusunu cevaplamak için gerekli malzemeyi sağlamak.

 • Yaşamın Metafiziği

  Yeniden Hegel… 2020 yılında yeniden Hegel’e dönüp onun felsefesini bir kez daha ele almaya kalkışmanın gerekçesi ne olabilir? 2020, Hegel’in doğumunun 250. yıldönümüydü ve tüm dünyada çeşitli anma etkinlikleriyle yad edildi. Bu kitap da Hegel’in doğumunun 250’nci sene-i devriyesi şerefine bir armağan olarak görülebilir. Türkiye’de çok tanınan ama en az bilinen filozoflardan biri olan Hegel’in üzerine böyle bir monograf yazmak, ülkemizde yok denecek kadar az olan Hegel literatürünün oluşmasına katkı olarak sunulabilir. Yine de böylesi bir çalışmaya girişmenin amacı tabii ki Alman filozofun ruhunu şad etmek değildir. Hegel’e geri dönüşlerin her zaman dünya tarihsel özgül koşulları vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalizm baskıcı bir devlet mekanizmasına dönüşürken, Hegel bir eleştiri kaynağı olarak yeniden keşfedilmişti. Batı tarzı demokrasinin evrensel hakimiyeti ve tarihin sonu da yine Hegel’e dönerek ilan edildi. Üstelik neoliberal bireycilik toplumları sefalete ve yılgınlığa sürüklerken Hegelci liberalizm eleştirileri yeniden gündeme geldi. 2000’li yıllardan sonra ise bir Hegel rönesansı yaşanmaktadır. Dahası Hegel’in tüm gerçekliği, zorunlu bir rasyonel çerçeve içine sıkıştırılmaya çalışılan klasik bir metafizikçi olduğu yönündeki önyargı giderek dağılmaya başladı; hem Kıta Avrupa’sı tarzı felsefe çevrelerinde hem de analitik felsefede Hegel metafiziğine yönelik ilgi giderek arttı. Yaşamın Metafiziği, Hegel’e geri dönüşler yöneliminin bir devamcısıdır.

 • Varlık ve Zaman’ı Anlamak

  Felsefe tarihinde kimi filozoflar, hem kendilerinden sonra gelen filozofları hem felsefeyle ilgilenenleri etkilemeleri bakımından müstesna bir yere sahiptirler. Bu filozofların her birinin felsefe tarihinde yer edinmelerini sağlayan bir Magnum opusu vardır. Bu filozoflar, mevzubahis “şaheser”leri vasıtasıyla sadece kendi yaşadıkları dönemde değil sonraki dönemlerde de etkili olmayı sürdürürler. Eserleri aracılığıyla bu isimlerin felsefeleri de her daim felsefi çalışmaların konusu olmaktadır. Bir kılavuz eşliğinde okunmaksızın çoğu kez kolay kolay anlaşılamayacak bu eserler, felsefe ile uzmanlık düzeyinde iştigal etmeyenlere ulaşabilmesi için, işin uzmanları tarafından, anlaşılma zorluklarını giderecek şekilde yorumlara tabi tutulur. Elbette bu eserler hakkında yazılmış kitapları okumak, bizatihi o eseri okumak anlamına gelmemekle beraber bu yorumlar, bir açıdan o eserin ufkuna okuyucuyu aşina kılmak suretiyle metnin kendisiyle yüz yüze gelebilmeleri adına bir “merdiven” işlevi görürler. Her anlamanın, anlatılanı olduğu gibi anladığı; her yorumun, olanı olduğu gibi aktardığı düşünülmemek kaydıyla, bu önemli eserleri yorumlayan metinlerin sağladığı faydalara hem felsefeyle yakından meşgul olanlar hem düşünme serüveninin bir durağında bu eserlerle karşı karşıya gelenler tanıklık etmişlerdir.

 • Başlangıçtan Günümüze İslâm Kelâmı

  En yalın hâliyle “İslâm vahyinin getirdiği itikadî ilkeleri aklî açıklamalarla ispat etmek ve savunmak” şeklinde tanımlanabilecek olan kelâm, diğer “İslâmî” ilimlerden farklı olarak, tarihin her döneminde tartışmalı bir ilim olmuştur. Vahyin yanına aklı bazen yardımcı, bazen (çoğunlukla eş mahiyette, kimilerinin elindeyse daha önde olarak) alternatif bir “bilgi” (ve bazı durumlarda “hüküm”) vasıtası kılması hasebiyle yeni bir paradigma oluşturması bu tartışmaları ateşleyen ve besleyen en temel unsur olmuştur. Bu tartışmalı konumuna rağmen kelâm ilmi İslâm toplumu içerisinde, ilk akla gelebilecek bir örnek olarak İbn Teymiyye’de (ö. 728/1328) olduğu gibi, ona karşı cephe alan kimi şahsiyetlerin bile kendisine dayanması gerekecek derecede daima baskın ve görünür olmaya devam etmiştir. Bunda kelâmın, kelâm üzerine yazılan hemen her kitapta görülen İslâm inançlarını ispat ve tahkim etmek, Müslüman bireyin inançla ilgili problemlerine cevap vermek gibi hakikaten bir gerçekliği ifade eden misyonunun ötesinde, İslâmî ilimler içerisinde fıkıhla birlikte âdeta “İslâmî kimliği inşa eden” iki disiplinden biri olması hasebiyle vazgeçilmez oluşunun payı vardır.

 • İslam ve Bilim

  İslam toplumlarında müspet bilimler üzerine çalışan nispeten az sayıda tarihçi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında bu tarihsel araştırma alanını dönüştürdüler. Bu dönüşüm iki yolla gerçekleşti: (i) Pek çok örnekte görüleceği üzere, bilim tarihi içerisinde uzun bir zaman diliminin temsil ettiği İslam tecrübesine hasredilmiş çalışmalara yönelik olan ve İslam bilimlerine dair çağdaş genelci (generalist) değerlendirmeleri etkilemeye devam eden önceki yaklaşımlara çerçeve sunmuş ve genel kabul görmüş dönemlendirme şemalarını yeniden gözden geçirdiler. (ii) Belirli eserlerin derinlemesine ve dikkatli bir biçimde yapılmış bilimsel ve filolojik analizleri sayesinde çeşitli bilim disiplinlerini kendi tarihsel ve kültürel bağlamlarına etkin bir biçimde konumlandırmak suretiyle bu bilimlerin, yalnızca modern Batı bilimleriyle ilişkileri nispetinde teleolojik bir perspektiften değerlendirilmesinden kaçındılar.

 • Fizik ve Felsefe

  20. yüzyılın en etkili bilim insanı ve düşünürlerinden Werner Heisenberg Fizik ve Felsefe’de doğa bilimlerinde daha doğrusu fizikte yaşanan son devrimin hikayesini felsefi arka planıyla birlikte birinci elden anlatıyor. Heisenberg’in 1955-56 güz döneminde İskoçya St Andrews Üniversitesinde bilim ve felsefe ile ilgilenen bir öğrenci/dinleyici kitlesine verdiği Gifford dersleri serisinden çıkan kitap (1958) kısa sürede bilim felsefesi literatürünün klasikleri arasındaki yerini almış ve uluslararası ölçekte geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Nitelikli de olsa ilk baskısından bu yana uzunca sayılabilecek bir süre geçmiş bir metnin bugün için önemi ne olabilir? Çağdaş fizikte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler hesaba katıldığında Heisenberg’in sunduğu çerçevenin büyük oranda değiştiği doğrudur.

 • Araştırma ve Bağlantılı Bilgi

  Araştırma ve Bağlantılı Bilgi: II. Dünya Savaşı’ndan İtibaren Amerikan Araştırma Üniversiteleri, Roger L. Geiger’ın ABD araştırma üniversiteleri hakkındaki iki ciltlik çalışmasının ikinci cildidir. 1900-1940 arasını inceleyen ilk cilt daha çok üniversitelerin ilk kurumsallaşma dönemini ele almaktadır. İkinci cilt ise araştırma üniversitelerinin bir çok açıdan atılım içine girdiği 1940-1990 dönemini ele alıyor. Geiger, araştırma üniversiteleri tarihi konusundaki önde gelen uzmanlardandır. Esas ihtisas alanı olan ABD araştırma üniversiteleri hakkında çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Geiger’ın elinizdeki kitabı araştırma üniversiteleri tarihinin en kritik ve etkili dönemini oldukça ayrıntılı olarak aydınlatıp, kurumsal tarihleri itibariyle belgeleyen ve özel vaka incelemeleriyle bu tarih içindeki başarı ve başarısızlıkları karşılaştırmalı olarak ele alan köşe taşı bir eserdir.

 • İsrail’de Çatışan Kimlikler

  İsrail’de Çatışan Kimlikler, İsrail vatandaşı Filistinliler ve Yahudiler arasındaki ilişkiler ile Filistinli vatandaşların İsrail devleti ile olan münasebeti üzerine odaklanmaktadır. İsrailli Filistinliler ile Yahudiler arasında halihazırda var olan toplumsal güvenlik ikilemini anlayabilmek için önce Araplar ile Yahudilerin Filistin topraklarındaki karşılaşma süreci ele alınacaktır. Bunun için ise Roe’nun toplumsal güvenlik ikileminin ortaya çıkış aşamaları iki topluluk ilişkilerinin tarihsel sürecine tatbik edilecektir. Bu çalışmada Roe’nun ortaya koyduğu dört analitik boyuta –muğlaklık, belirsizlik, en kötüyü varsayma, etki-tepki süreci– beşinci bir analitik boyut ilave edilmek suretiyle teorik katkıda bulunulmaya da çalışılmıştır. Belirsizlik aşamasından, en kötüyü varsayma aşamasına geçişte neden sonuç ilişkisini kuracak bir kavramsal boşluk olduğu düşüncesinden hareketle –sosyal psikolojinin çıkarımlarının da yardımıyla– iki grubun giderek kutuplaştığı cepheleşme boyutu analize eklenerek Filistinliler ile Yahudiler arasındaki toplumsal güvenlik ikilemi beş aşama üzerinden analiz edilecektir.

 • Osmanlı-İran Sınır Bölgeleri

  Osmanlı-İran Sınır Bölgeleri, bu sınırın birbiriyle iç içe geçmiş üç hikâyesini anlatmaktadır. Öncelikle Osmanlı-İran hudut bölgesinin (frontier) bir sınıra (boundary) dönüşümünü anlatıyor. İkinci olarak, ortak sınırların Osmanlı-İran ilişkilerini İran’daki Kaçar Hanedanlığı süresince (1796-1925) nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Üçüncü olarak sınır oluşturma süreci boyunca sınır topluluklarının üstlendikleri rolü ele alıyor. Kitap ayrıca bu “tarihi” sınırın nasıl 1840’larda büyük güçlerin müdahalesini gerektirecek ölçüde bir uluslararası soruna dönüştüğü sorusuna da cevap veriyor. Bu sebeple bölgesel ve küresel ekonomik, siyasi ve askeri hevesleri hesaba katmasına rağmen, kitap yerel bağlama öncelik vererek devlet aktörleri sınırlarda yeni idari yapılar ve devlet uyrukluğunu zorlayarak yeni kimliklerin doğuşuna zemin hazırlarken nelerin olduğunu aydınlatıyor.

 • İbn Haldûncu Sosyoloji

  İbn Haldûn gibi bir sosyal düşünür, sosyoloji tarihi, sosyoloji teorisi ya da tarihsel sosyoloji hakkında yapılan ciddi çalışmalardan neden dışlanmıştır? Sosyal düşünce ve sosyal teori hakkında yazılmış çağdaş tarih kitaplarına hızlıca bir bakış bile sosyoloji biliminin Avrupalı kurucularıyla çağdaş olan Batı-dışı öncüllerine ya da Batılı olmayan sosyal düşünürlere ne kadar az dikkat çekildiğini anlamaya yetecektir. Buna karşılık her ne kadar on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıldaki Batılı sosyologlar; Batı-dışı düşünürlerin Batı sosyolojisinin bir disiplin olarak gelişmesindeki rollerinin daha fazla farkında olsalar da, bu farkındalığın da yirminci yüzyıldan bu yana büyük ölçüde azaldığı görülecektir.

 • Rus Ben-İdraki

  Trubetskoy'a göre, “sadece bir ferdin değil, bir halkın da benliği sözkonusu olabilir. Dahası, özel bir kültür inşa etmiş, etmekte olan veya inşa etme gücüne sahip halklar grubu da özel bir benlik olarak görülebilir.” Bu manada, Rusya da çok-halklı bir benliktir. Bir benlik de “kendini tanıdığı” ve “kendisi gibi olduğu”, yani kendi doğasını ve varlığını tüm açıklığıyla ve bütünüyle idrak ettiği zaman ancak kendisi ile çelişkiye düşmeden anlamlı bir hayat sürebilir ve özgün kalabilir. Buna da ancak hakiki ben-idraki sayesinde ulaşabilir, ki doğru ben-idraki her türlü benliğin varoluşunun zaruri şartıdır. Ayrıca, “kendi doğasını kavrayan insan veya halk, ben-idrakinin derinleşmesi yoluyla tüm insanların ve halkların eşit değerde olduğu bilincine varacaktır.” Bu yüzden, Trubetskoy’a göre, benlik her yönüyle (ruhi, maddi, fiziki çevresi vs.) araştırılmalı, bu çalışmaya bütün disiplinler katılmalı ve tüm bu disiplinleri de benlik bilimi olan personoloji koordine etmelidir.

 • Üniversite Harabeleri

  Üniversite kurumu ve düşüncesi üzerine kendisinden önce yazılmış literatürü yeniden kuran Readings modern üniversitenin üç temel ve büyük kurucu momentini (akıl, kültür, mükemmeliyet), birbirlerine devrettikleri ve devredemedikleri kurumsal mirasları ve en nihayet kurumun halihazırda geldiği noktada içine düştüğü derin krizi beşeri bilimler ve felsefenin imkanlarını seferber ederek tartışıyor. Seçkin üslubu, analitik berraklığı ve mantık bütünlüğü ile Üniversite Harabeleri, çeyrek asır önceden sonraki zamanlara doğru tutulan bir fener gibi, eleştirel kavrayışın üst düzey bir örneği. Yükseköğretim Çalışmaları dizisinin üniversite fikri ve kurumu hakkındaki bu yeni eseri, dizide daha önceden yayınlanan eserlerle diyalog halinde bir kitap. Üst düzey bir entelektüelin genç yaşta ölümü sonrasında geride kalan tek önemli kitabı olan Üniversite Harabeleri, konunun tartışılabileceği düşünsel ve kurumsal katmanların ne kadar zengin olduğunu gösteren bir eser.

 • Güzellik ve İslam

  Valérie Gonzalez bu eserinde, bütün bu araştırmacıların eserlerine atıfta bulunmakta; ağırlıklı olarak da Puerta Vílchez’den yararlanmaktadır. Ne var ki geniş oranda, Londra’daki İsmaili Araştırmalar Enstitüsü’nde verilen ders dizilerine dayanan elinizdeki kitap, sadece, İslam sanatı sahasındaki yeni bir yönelimin sembolü olarak kalmaz; aynı zamanda zinde ve güçlü bir akademik çevrede bir başka yöne işaret ederek yepyeni bir çığır da açmış olur. İslam sanatı araştırmalarına ilişkin tarihsel, sosyolojik ve betimleyici bir perspektife hapsolmuş eski kalıpları kıran Gonzalez, esaslı ve cesur bir metodolojik sıçrayış gerçekleştirir. Gonzalez estetiki, hem meta düzeyde hem de nesne düzeyinde ve aynı zamanda hem teori hem de metod olarak kullanır. Bu kullanım, tıpkı Puerta Vílchez’in başarılı bir şekilde yaptığı gibi yalnızca güzellik hakkındaki kavramsal söylemleri ihtiva eden İslami metinleri açıklamak değil; aynı zamanda bilfiil tecessüm etmiş sanat eserlerinin kendilerini estetik fenomenoloji çerçevesinde tahlil etmek amacını da taşır. İşte tam da bu noktada Gonzalez, İslami sanatsal üretime ilişkin araştırmaya kendi yeni düşünce boyutlarını katar.

 • Abbâsî İhtilâli

  Bu kitap, modern dönemde İslâm tarihi ve İslâm tarihçiliği alanında sorulabilecek benzer soruları belirli bir tema üzerinden batıda eser veren tarihçilere yönelterek, onların çalışmaları üzerinden bir tarihçilik haritası çıkarmayı hedeflemiştir. Seçilen bu tema Abbâsî ihtilâlidir fakat şunu en baştan belirtmek gerekir ki bu kitapta amaç, Abbâsî ihtilâlini anlatmak ve bu konuda değerlendirmeler sunmak değildir. Burada temel hedef, araştırmacıların ihtilâl hakkındaki görüşlerini ele almaktır. Böylece tarihçilerin ortak ve farklı kanaatte olduğu konular, zaman içinde ortaya çıkan ekoller ve takipçileri gibi modern İslâm tarihçiliği açısından teknik ve teorik sayılabilecek yönler ortaya konulmuştur. Başka bir ifadeyle, bu kitapta Abbâsî ihtilâli değil, Abbâsî ihtilâli tarihçiliği değerlendirilmektedir.

 • Irak’ta Osmanlı İdaresi

  Irak’ta Osmanlı İdaresi, Irak’ın 1890-1908 yılları arasındaki kapsamlı bir tarihini yazmak iddiasında değildir. Amaç, II. Abdülhamid rejiminin (1878-1908) genel tarihine bir katkı olarak, Bağdat, Basra ve Musul vilayetlerindeki Osmanlı idaresinin çeşitli yönlerini incelemektir. Osmanlı ve İngiliz arşiv kaynakları kullanılarak, merkezi idarenin ve üç vilayetteki resmi temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve izledikleri politikalar incelenmeye çalışılmıştır. Merkezin, Irak vilayetlerini nasıl gördüğü, vilayetlerdeki duruma ve sorunlara nasıl baktığı, bu sorunların çözüm yollarının neler olduğu, temel amaçlarının neler olduğu, bu amaçlara ulaşmaya ve çözümleri uygulamaya çalışırken hangi sorunlarla karşılaşıldığı, Irak vilayetlerinin idaresinde kıstas ve tercihlerin neler olduğu soruları sorulmaktadır.

 • İsrail’de Hatırlama

  Bu kitap, İsrail resmi tarih yazımının “kadim Yahudi ulusunun tarihi” adını verdiği yukarıda özetlenen anlatı ile bütüncül bir biçimde hesaplaşabilmek için yazıldı. Bu minvalde iki temel hedef belirledi. İlk olarak, Yahudilik, Yahudi halkı, Yahudi modernleşmesi, Yahudi ulusu, Siyonizm ve Yahudi ulus-devlet inşası gibi olguların, dini inanç, ideoloji ya da önyargılardan olabildiğince arındırılmış biçimde, geniş bir siyaset bilimi, tarihsel sosyoloji, siyasal antropoloji, arkeoloji, uluslararası ilişkiler ve iktisat tarihi literatürüne de atıf yapılarak üzerlerindeki ağırlıklardan kurtarılıp açıklığa kavuşturulması ve bir anlamda hakikat zeminiyle buluşturulması amaçlandı. Bununla bağlantılı ikinci hedef olarak, İsrail devletinin uygulamaları ve bunlarla mücadeleye odaklanıldı. İsrail resmi tarihiyle girişilecek –ideolojiden mümkün mertebe yalıtılmış, inceleme nesnesi olarak gördüğü insan grupları, halk, kültür ve dinlere eşit mesafede duran, İsrail devletini ve Siyonist tarih yazımını eleştirdiği kadar antisemitizmin tehlikeli, tutarsız ve kötücül cehalet bataklığını da kurutmaya yönelik– bütüncül bir akademik hesaplaşma, İsrail ulus-devletinin, Filistinlilere karşı uyguladığı acımasız siyasetin meşruiyet zemini ve dayanağını bu devletin altından çekebilme olanağını yaratacaktır.

 • Unutulmuş Filistinliler

  Bu kitap, hikâyeleri başladığında salt yüz bin kişiden oluşan ve bugün 1,5 milyondan fazla olmayan bir grubun öyküsünü anlatan ilk teşebbüs değildir. Bu grup, çok kalabalık olmamasına rağmen ilgiyi hak ediyor. Sosyal bilimler alanındaki birçok araştırmanın çok sayıdaki teorisi için vaka incelemesi –ya da daha ziyade test konusu– olmuştur ve halen olmaya devam etmektedir. Bu nedenle bugüne kadar yapılmış en iyi çalışmalar, kronolojik veya tematik olsun, bu grubun yaşamının belirli yönlerine odaklanmıştır. Bu etkileyici akademik hasadı bir araya getirmenin en iyi yolu nitelikli bir şekilde hazırlanmış bir kitap yayınlamaktır ve umuyorum bunun ortaya çıkması uzun sürmeyecektir. Bu kitap ayrıca gerçeği azınlığın gözünden anlamak için girişilen mütevazı bir çabadır. Onları sadece cefa çeken bir topluluk olarak değil, aynı zamanda Filistin halkının ve tarihinin doğal ve organik bir parçası olarak görmektedir. Hikâye 1947’den, yani bugün İsrail olan bölgenin hâlâ Filistin olduğu tarihten itibaren takip edilmezse bu topluluğun nelere maruz kaldığı anlaşılamaz. Hikâyemizin başladığı yer de tam burasıdır.

 • Zihin Felsefesi

  "Bu kitap uzman-olmayanlar dikkate alınarak yazılmış olsa da, mevcut kuramların bir derlemesinden daha fazlasını sunmayı amaçlıyorum. Hem deneyimli zihin felsefecilerinin hem de zihne ve doğasına profesyonel bir ilgi duyan filozof-olmayan kimselerin ilgilenebileceği bazı konuları ele aldım. En azından sunduğum yaklaşımın, zihinselliğin ontolojik temellerini daha derinlemesine kavrama adına diğerlerini cesaretlendirmesini ümit ediyorum. Okurlardan bazıları kendi görüşlerimi dahil etmeme şaşıracak ve bazı görüşleri önemsizmiş gibi sunduğumu veya göz ardı ettiğimi fark ettiklerinde hayal kırıklığına uğrayacaklar. Fakat böyle bir kitapta seçici olmanız gerekir: Her görüşü adil bir biçimde ele almak mümkün değildir. Dolayısıyla zihin felsefesinin ana konuları olarak gördüğüm konu ve bakış açılarını seçerek onlara odaklandım. En sonunda açık-zihinli okurları sahaya dair yeni bir bakış açısına yönlendirmeyi umuyorum." John Hell

 • Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni

  "Sistemik Deprem, hâlihazırda gezegenimizi sarsan kargaşalara ustaca bir teşhis koyarken, hızla gelişen küreselleşmenin karmaşık ve değişken şartları altında siyasi hayatın çeşitli boyutlarına cevap üreten bir dünya düzeni çerçevesinin nasıl oluşturulacağına dair ayrıntılı projeksiyon içeren bir vizyon da sunmaktadır. Kitap deprem metaforuna dayanarak teorik ahenge ulaşmıştır. Davutoğlu niçin bu metaforu kullandığını da açıklamaktadır. Analiz ettiği siyasi gelişmeler -tıpkı güçlü bir depremde olduğu gibi- dünya düzeninin jeopolitik, güvenlik, ekonomik ve yapısal boyutları da dâhil asli temellerinin şiddetle sarsıldığına işaret etmektedir. Davutoğlu, bu dönemde insanlığın yüzleştiği kendine has şartlar silsilesine ilişkin tutarlı açıklamalar üretmeyi önemseyerek her boyutu, ferasetle ve aydınlatıcı bir şekilde derinlemesine izah etmektedir." Richard Falk

 • Gilles Deleuze'ün Zaman Makinesi

  Felsefe, Nietzscheci bir anlamda her zaman vakitsizdir. Felsefe ne bir tarih felsefesi ne de sonsuzluğun felsefesidir, “zamana karşıdır, umuyorum ki, bir gelecek zamanın lehindedir”. Yabancılaşmanın, şeyleşmenin, hıncın öldürücü güçlerine karşı daha büyük bir direniş stratejisi de mevcut değildir. Deleuze’ün bir zaman filozofu olması, onun bir yaşam filozofu olması demektir: Yaşamı ve yaşamın vakitsiz yaratım güçlerini doğrulayan kavramların bir mucidi... Deleuze’ün kitaplarının büyük bölümü, hem felsefeciler için hem de sinema araştırmacıları için Fransız sinefilin film eleştirisi olarak görünür. Felsefeciler bu metinlerin çok az maddi unsur içerdiğini düşünebilir ve sinema araştırmacıları da bunların unutulsa daha iyi olacak bir döneme geri dönüş olduğunu hissedebilir. Çağdaş film araştırmalarının bakış açısından Deleuze’ün fikirleri, İngilizcedeki film teorisi çalışmalarının hâkim tonunun çok uzağında olmakla kalmayıp aynı zamanda bu tona düşmandır.

Yeni Çıkanlar

Medeniyetlerin Ben-idraki
Ahmet Davutoğlu

Son dönemde en çok kullanılan ama üzerinde en az tefekkür edilen kavramların başında medeniyet ve onunla irtibatlı tanımlamalar gelmektedir. Bu kitap, kapsayıcılığı, bütüncül niteliği ve oluşturduğu geniş anlam haritası ile son derece önemli bir muhteva barındıran medeniyet kavramı ve teorisi etrafında bir zihnî yenilenme gerçekleştirebilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Medeniyet Dönüşümü
Ahmet Davutoğlu

Bugün Müslüman toplumların aydınları ve siyaset yapımcıları bu yüzleşmeyi düşünce özgürlüğü içerisinde rasyonel ve samimi bir şekilde gerçekleştirmekle sorumludurlar. Bu kitap böylesi bir yüzleşmeyi yapabilmek amacıyla daha Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında kaleme alınmıştı. Şimdi Türkçe olarak yayınlanan bu eserin, son çeyrek asırda zarureti daha da belirginleşen böylesi bir yüzleşmeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.