Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Philip D. Curtin

Philip D. Curtin, Johns Hop¬kins Üni¬ver¬si¬te¬si’nde ta¬rih pro¬fe¬sö¬rü¬dür. Af¬ri¬ka ta¬ri¬hi ça¬lış¬ma¬la¬rı¬nın ön¬cü¬le¬rin¬den olan Cur¬tin’in en önem¬li eser¬le¬ri ara¬sın¬da, çe¬vi¬ri¬si¬ni ya¬yın¬la¬dı¬ğı¬mız bu ça¬lış¬ma¬sın¬dan baş¬ka, The Ima¬ge of Af¬ri¬ca (1964), The At¬lan¬tic Sla¬ve Tra¬de: A Cen¬sus (1969) ve The West and the World: The Eu¬ro¬pe¬an Chal¬len¬ge and the Over¬se¬as Res¬pon¬se in the Age of Em¬pi¬re (2002) sa¬yı¬la¬bi¬lir. Ame¬ri¬can His¬to¬ri¬cal As¬so¬ci¬ati¬on’ın 1983 yı¬lı baş¬ka¬nı olan ya¬zar, Ma¬cArt¬hur Pri¬ze Fel¬lows¬hip sa¬hi¬bi¬dir.

Kitapları