Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Semavi Eyice

Se­ma­vi Eyi­ce, 1923’te Ka­dı­köy’de doğ­du. İl­köğ­re­ni­mi­ni Ka­dı­köy Sa­int Lou­is ve Sa­int Jo­seph okul­la­rın­da ta­mam­la­dık­tan son­ra, 1943’te Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si’nden me­zun ol­du. Ay­nı yıl Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi oku­mak üze­re Al­man­ya’ya git­ti. 1944’de Vi­ya­na, 1944-45’de Ber­lin üni­ver­si­te­le­rin­de iki sö­mes­tr öğ­re­nim gör­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. Ay­nı yıl için­de bu bö­lü­me asis­tan ola­rak atan­dı.

1950-53 yıl­la­rı ara­sın­da Prof. Arif Mü­fid Men­sel baş­kan­lığn­da Si­de’de ya­pı­lan ar­ke­olo­jik ka­zı­la­ra ka­tıl­dı. 1952’de “Si­de’nin Bi­zans Dö­ne­mi­ne Ait Ya­pı­la­rı baş­lık­lı te­zi ile Dok­tor, 1955 yı­lın­da, “İs­tan­bul’da Son De­vir Bi­zans Mi­ma­ri­si” baş­lık­lı te­zi ile Do­çent ün­van­la­rı­nı al­dı.  1958-59 yıl­la­rın­da Al­man hü­kü­me­ti­nin Hum­boldt bur­su ile Mü­nih Üni­ver­si­te­si’nde ça­lış­tı. “İlk Os­man­lı Dev­ri­nin Di­ni-İç­ti­ma­i Bir Mü­es­se­se­si: Za­vi­ye­ler” baş­lık­lı tak­dim te­ziy­le 1964 yı­lın­da Pro­fe­sör­lü­ğe yük­sel­di.

Fa­kül­te­de­ki ders­le­rin­den baş­ka, yurt için­de ve dı­şın­da bil­has­sa Bal­kan ül­ke­le­rin­de in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar yap­tı. Bu ara­da ida­ri gö­rev­ler de yük­len­di; 1966-72 yıl­la­rın­da üç dö­nem Fa­kül­te Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si, 1972-74’de Üni­ver­si­te Se­na­to­su Üye­si se­çil­di. 1972-74 yıl­la­rın­da üç ders yı­lı İs­tan­bul’da­ki gö­re­vi­ne ek ola­rak An­ka­ra’da Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si’nde ders ver­di. 1974’de Al­man­ya’nın Boc­hum Üni­ver­si­te­si’nde mi­sa­fir öğ­re­tim üye­si ola­rak bir sö­mes­tir, 1976’da Pa­ris’te Sor­bon­ne ve Collége de Fran­ce’da, İs­viç­re’nin Genève şeh­rin­de bi­rer sö­mes­tir ders ve İtal­ya’nın Ra­ven­na şeh­rin­de üç kon­fe­rans ver­di. Bun­lar­dan baş­ka Brük­sel, Mü­nih, Ma­inz, Müns­ter, Ber­lin,  Ro­ma, Ra­ven­na, Ve­ne­dik, Oh­ri, Bük­reş, Se­la­nik, Bel­grad ve Was­hing­ton’da kon­fe­rans­lar ver­di ve bu­ra­lar­da­ki ulus­la­ra­ra­sı kon­gre­ler­de bil­di­ri­ler tak­dim et­ti.

İlk ya­zı­sı­nın ya­yın­lan­dı­ğı 1946 yı­lın­dan bu­gü­ne, fark­lı dil­ler­de 1000’i aş­kın ki­tap, ma­ka­le an­sik­lo­pe­di mad­de­si ve araş­tır­ma­sı ba­sıl­dı. Ha­len bas­kı­ya ha­zır du­rum­da üç, ha­zır­lan­mak­ta olan iki ki­ta­bı ve çe­şit­li araş­tır­ma­la­rıy­la il­gi­li  ma­ka­le­le­ri var­dır. 1958’den iti­ba­ren iki de­fa kı­sa ara­lık­lar­la  1998 yı­lı­na ka­dar Gay­ri­men­kul Es­ki Eser­ler ve Anıt­lar Yük­sek Ku­ru­lu Üye­li­ği yap­tı. Türk Tıp Ta­ri­hi Ens­ti­tü­sü (1957), Al­man Ar­ke­olo­ji Ens­ti­tü­le­ri (1968),  Bel­çi­ka Kral­lık Aka­de­mi­si (mu­ha­bir 1974)’nin  ha­len üye­si bu­lun­mak­ta­dır. Tü­bi­tak’ın bir yan ku­ru­lu­şu olan Tür­ki­ye Bi­lim­sel Araş­tır­ma­lar Ku­ru­mu (TÜ­BA)’nun ilk de­fa ve­ri­len ödü­lü­nü 1997 yı­lın­da al­mış­tır. Fran­sa hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne Légi­on d’Hon­ne­ur ni­şa­nı ve­ril­miş­tir.  Ye­ni Yük­sek Öğ­re­tim Ka­nu­nu ile ida­re et­ti­ği kür­sü ar­tık kalk­mış, fa­kat Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nin Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü baş­kan­lı­ğı ken­di­si­ne ve­ril­miş­tir. 1990 yı­lın­da üni­ver­si­te­den emek­li ol­muş­tur. İyi de­re­ce­de Fran­sız­ca, Al­man­ca, or­ta de­re­ce­de İn­gi­liz­ce bil­mek­te­dir.

Kitapları