Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İhsan Kabil

1959’da İs­tan­bul’da doğ­du. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. Ay­nı yer­de Sa­nat Ta­ri­hi yük­sek li­sans prog­ra­mı­na gir­di. Üni­ver­si­te­dey­ken si­ne­may­la ala­ka­lı ola­rak ter­cü­me, der­le­me, film ya­zı­sı, der­gi ça­lış­ma­la­rı ol­du. Da­ha son­ra Ohi­o Sta­te Üni­ver­si­te­si’nde Si­ne­ma Araş­tır­ma­la­rı da­lın­da yük­sek li­sans yap­tı. Yük­sek li­sans te­zi, Sa­dık Yal­sı­zu­çan­lar ve Ay­şe Şa­sa ile be­ra­ber ya­yın­la­nan Düş, Ger­çek­lik ve Si­ne­ma isim­li eser­de yer al­mış­tır. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin film prog­ram­la­rı­nın ya­nı­sı­ra, Av­ru­pa Gör­sel-İşit­sel Göz­le­me­vi Tür­ki­ye tem­sil­ci­li­ği ve İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Si­ne­ma Da­nış­ma Ku­ru­lu üye­li­ği­ni yü­rüt­müştür. Halen Kültür A.Ş.'de sinema danışmanlığı yapmakta ve Star Gazetesi'nde sinema yazıları yayınlanmaktadır.

İhsan Kabil 2002 yılından beri Sanat Araştırmaları Merkezi'nin koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Bu tarihten bu yana Sanat Araştırmaları Merkezi'nde sinema ve sanat üzerine çeşitli seminerler vermesinin yanısıra Hayal Perdesi dergi, film ve atölye çalışmalarının da başındaki isimdir.

Kitapları