Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Demir Duvar

  Kitabın konusu, başlıktan da anlaşılacağı gibi, savaş ve barış arayışları esnasında İsrail’in Arap komşularıyla ilişkileridir. Ancak kitap Arap-İsrail anlaşmazlığının kapsamlı bir tarihinden ziyade, İsrail’in Araplara yönelik siyaseti hakkındadır. Kitabın bütününde vurgu İsrail üzerindedir: İsrail dış politikasının Siyonist temelleri, İsrail dış politikasının iç siyasi bağlamı, İsrail’in algı, taktik ve stratejileri. Başka bir deyişle bu kitabın konusunu İsrail ve Araplar arasındaki ilişkiler değil, aktörlerden birinin, yani İsrail’in tavrına yakın-plan bir bakış oluşturmaktadır.

 • Romanperver İktisatçı

  Bir dizi konuşma ve konuşma üsluplu kısa yazılardan oluşan bu kitapçık, son çeyrek yüzyıldaki roman’tik iktisat ve toplumbilim okumalarımı harmanlıyor. Ana fikrini iç içe üç üçleme ile dillendireyim: Modernlik üç kâğıttır. Üç matbû (basılı) kâğıt: Kâğıtpara, gazete ve roman. Kâğıtpara olmasaydı Kapitalizm, gazete olmasaydı Ulus, roman olmasaydı Birey olmazdı. Kapitalizm, Kanaat Ekonomisi değil; ulus Millet değil; birey de İnsan değil.

 • Üniversiteyi Yeniden Kurmak

  "Üniversiteyi Yeniden Kurmak" içinde, David John Frank ve Jay Gabler modern (veya postmodern) kültür çalışmalarına ve kültürün merkezinde duran üniversite tahliline etkileyici bir katkı sunuyorlar. Bunu, yirminci yüzyılın çoğu boyunca dünya çapındaki üniversitelerde akademik sahaların ve konu başlıklarının yükseliş ve nispi düşüşlerinin izini sürerek yapıyorlar. Kitaba dâhil olan hususi veri setlerini yaratmak büyük bir başarıdır. Onları sistematik olarak analiz etmek daha da büyük bir yaratıcılıktır. Ayrıca, modern üniversitenin gerçek doğasını kavramamızı sağlayan bir yorumlama şeması inşa etmek olağanüstü bir teorik katkıdır.

 • Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri

  " Osmanlı Medreseleri ve Avrupa Üniversiteleri", 1450-1600 arası dönemi merkeze alarak Avrupa üniversiteleri ile Osmanlı medreselerini mukayeseli olarak inceliyor. Osmanlı medreseleri hakkındaki bilgileri son araştırmaların ışığında sistematize eden yazar, bu kurumları örgütsel ve kurumsal işleyişi bakımından Avrupa’daki muadilleri ile incelikli şekilde karşılaştırıyor. Avrupa üniversite tarihi hakkında da ayrıntılı bilgiler içeren eser, yükseköğretim araştırmaları için bir başvuru kaynağı olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır.

 • Yükseköğretimin Örgütlenmesi

  "Yükseköğretimin Örgütlenmesi"; yükseköğretim çalışmaları alanının en seçkin uzmanları tarafından kaleme alınan makalelerden oluşmaktadır. Yazarlar bu alanın tarihini, kurucu ve geliştirici araştırmacılarını, öne çıkan açıklayıcı teorik modellerini ve temel kavramlarını ayrıntılı biçimde tartışmaktadır. Eser, yükseköğretim çalışmaları alanını tanımak isteyenler için bir rehber olmanın yanı sıra, çeşitli kademelerdeki üniversite yöneticileri için de önemli tartışmalar ihtiva etmektedir.

 • Üniversite Fikri

  Platon akademisinden İskenderiye kütüphanesine, orta zamanların farklı kültür ve medeniyetlerinde karşımıza çıkan yükseköğretim kurumlarına ve nihayet günümüzün tüm dünyaya yayılmış üniversitesine kadar hemen hepsi bilgi yolunun kutsal bekçisi gibi görüldü. Ancak üniversite son yüzyıl içinde tüm dünyada büyük bir yeniden yapılanma geçirdi ve bu yapılanma üniversiteye biçilen misyon üzerinde büyük fırtınalar koparan tartışmaların fitilini ateşledi. Üniversite nedir sorusuna cevap arayan birçok bilgin için bu konu günümüzün en çetin meselelerinden biridir.

 • Sinema Nedir!

  Her dönemin sineması belirli teknolojiler, teknikler, tarzlar ve türlerin ağına yakalanır; Bazin’in sinema görüşü savaş sonrası dönemdeki ağın ötesine geçer. En çok alıntılanan sözlerinden birine çok önem veririm: “Sözün özü, sinema henüz icat edilmemiştir.” Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan rotasının peşinden gitmek, Bazin’in Qu’est-ce que le cinéma?’da üzerine yoğunlaştığı “serüveniydi.” Bazin’in artık boşverdiği, 1958’e hiç benzemeyen bir dönemde bu sözü unutulmaması gereken bir “iddia” olarak görüyorum. “Sinemanın varoluşu, özünden önce gelir” sözünden hareketle Bazin kendi kitabının sorusuna asla bir cevap vermemiş olmasına ya da benim mahsus kışkırtıcı başlığımı kabul etmeyecek olmasına rağmen yine de sinemanın özüne dair birkaç söz edebiliriz.

 • Arap Dünyasının Krizleri

  Ortadoğu’nun krizlerle yüzleştiği bu dönemde Munsif Merzûkî, makaleleriyle bir yandan Arap dünyasının ufkunu sarmış karabulutları ve yaşanan krizin/çöküşün acı boyutlarını gözler önüne sererken, diğer yandan çözümün anahtarını ve yöntemlerini sunmaya çalışıyor. Tarih tasavvurunu değiştirmeden, “şanlı tarih” yanılsamasından kurtulmadan, iyisi-kötüsüyle tarihin gerçekleriyle cesurca yüzleşmeden geçmişin doğru anlaşılamayacağını ve dolayısıyla ileriye dönük sahih bir gerçeklik üretilemeyeceğini salık veriyor. Arap yönetimlerinin, elitlerinin ve halklarının gerçek meselelere eğilip çözüm bulmaya çalışmak yerine sürrealist ideolojik mücadeleler ve boş tartışmalarla uğraşmasını eleştiriyor. Arap dünyasının içine düştüğü durumdan salt dış güçleri sorumlu tutmak yerine, içerideki görülmek istenmeyen yapısal marazları ortaya döküyor.

 • Güç ve Refah

  Bu kitap, kendisini meydana getiren tarihi anlamadan bugünün dünya ekonomisini veya daha genel olarak dünyayı anlamlandıramayacağınız inancıyla kaleme alınmıştır. Bugünkü küreselleşme ve onun ekonomik ve politik sonuçları, bir boşluktan değil, oluşumu bin yıl olmasa bile yüzyılları bulan dünya çapındaki dengesiz ekonomik gelişme sürecinden kaynaklanmıştır. Zamanında bu süreç, birçok dünya bölgesinin sadece ticaret, göç ve yatırım yoluyla değil, zaman içerisinde politik ve kültürel olarak da birbirleriyle etkileşime girdikleri değişen şekillerle oluşmuştur. Bir yanda bölgeler arası ticaretin model ve gelişimi arasındaki bu iki taraflı etkileşimi, bir yanda da uzun dönemli küresel ekonomik ve politik gelişmeleri anlamak bu kitabın temel amacıdır.

 • Türkiye’de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları

  2018 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 100’ün üzerinde sosyoloji bölümü bulunmakta, binlerce akademisyen alanda çalışmakta, muhtelif teorilerle bilimsel üretim yapılmaktadır. Bu derleme, bu dev bilimsel faaliyetin içerisinde alandaki önemli akademisyenlerle yapılan refleksif bir muhasebenin ürünüdür. Sosyolojinin eleştirel gücü, P. Bourdieu’nün belirttiği gibi “kendi bakışını nesneleştirebilen bir bakış”a sahip olan refleksif bir bilim olmasında saklıdır. Bu kitap bu refleksif yeteneğe çağrı yaparak, hem Türkiye’deki sosyoloji mirasının eleştirel bir yeniden hatırlanmasına hem halen alanda etkin aktörlerin kendi pratiklerine yönelik refleksif nesnelleşmesine hem de Türkiye’de çağdaş sosyoloji çalışmalarının topografik bir haritasını çıkarmaya niyetlenmiştir. Elbette ki burada ortaya çıkan manzara Türkiye’deki sosyolojinin birebir haritası değildir ancak önemli teorik yönelimleri temsil eden etkili akademisyenlerle Türkiye’de sosyoloji alanındaki teorik konumlara yönelik birlikte bir soruşturmadır.

 • Standartlar Nasıl İşler?

  Bu kitapta standartları “iyi”, “kötü” veya “doğru” “yanlış” olarak ayırmaya ve tanımlara göre değerlendirmeye çalışmıyoruz. Standartların yerlerine geçtikleri grupları, sayıları, insanları, süreçleri eksik veya yanlış temsil edip etmedikleri bu kitabın sorunsallaştırdığı meseleler bağlamında ikincil öneme sahip. Mesela istatistiklerin insan gruplarını “doğru” temsil edip etmediği sorusundan ziyade tam da bu grupları nasıl kurduğunun daha önemli bir soru olduğunu düşünüyoruz. Bir başka deyişle, standartların farklı şekillerde yaşadığımız dünyayı nasıl kurdukları, şekil verdikleri ve dönüştürdükleri bu kitabın esas meselesini oluşturuyor. Standartlaşma sürecinin aydınlanmamış evrelerinin ifşa edilmesi aslında güç ilişkilerinin de ifşa edilmesi anlamına geliyor. Standartları bu şekilde ele alarak standartlaşma süreçlerinin üstünü örttüğü politikliği yeniden görünür kılmak derdindeyiz.

 • Medeniyetlerin Ben-idraki

  Kapsamlı bir zihniyet yenilenmesine ve arınmasına ihtiyaç hissettiğimiz bu kritik tarihî eşikte her şeyden önce kavramlarımızı ve onların üzerinde bina ettiğimiz anlam haritalarımızı yeniden inşa etmek zorundayız, çünkü kavramsal arınma ve berraklaşma olmaksızın zihnî arınma ve yenilenme gerçekleştirilemez. Kavramsal derinliğe sahip olmayan bir zihin düşünce üretemez. Ortak kavramsal zemin geliştirememiş bir düşünce ortamında ise zihinlerin iletişime geçmesi mümkün olmadığı için ortak toplumsal kültür iklimini teşkil edebilmek de mümkün olmaz. Medeniyetlerin Ben-idraki; medeniyet kavramı ve teorisi etrafında böylesi bir zihnî yenilenme gerçekleştirebilmek amacıyla kaleme alınan makalelerin bir bütünlük içinde derlenmesinden oluşmaktadır.

 • İnsani Bir Çalışma İlişkisi

  İşyerinde verimlilik, hakkaniyet ve söz hakkı arasında bir denge kurulabilir mi? Bu kitap, mezkûr soruyu normatif düzlemde ele alarak bir dengenin mümkün ve gerekli olduğunu belirtiyor. John W. Budd’un analizi, kerteriz noktasını sadece çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğiyle ilgili geleneksel görüşe değil, aynı zamanda insan hakları, mülkiyet hakları ve etik ile ilgili günümüz düşüncelerine yerleştirerek bu dengeye erişmenin alternatif yöntemlerini arıyor.

 • 17. Yüzyılda Tersâne-i Âmire

  16. yüzyılın başlarından itibaren denizlerde önemli bir güç haline gelen Osmanlı Devleti’nin merkezi tersanesi ve deniz üssü İstanbul’daki Tersâne-i Âmire idi. Gemi inşa gözleri, mahzenleri, kârhaneleri, zindan ve idari binaları ile bu kurum, Akdeniz ülkelerindeki tersanelerin en büyüklerinden biriydi ve 16. ve 17. yüzyıllardaki tek rakibi Venedik tersanesi ile benzerlik arz ediyordu.

 • Medeniyet Dönüşümü

  İslam medeniyetinin dayandığı zihnî temel ve tarihî tecrübe birikimi, küreselleşme ile birlikte karşı karşıya kalınan ontolojik, epistemolojik, aksiyolojik ve ekolojik krizlere çözüm teşkil edecek niteliklere sahiptir. Bugün Müslüman toplumların aydınları ve siyaset yapıcıları bir taraftan bu nitelikleri bir zihniyet açılımına döndürebilecek ürünler ortaya koyabilme diğer taraftan da karşı karşıya kalınan meydan okumaları rasyonel bir şekilde çözüme kavuşturabilme sorumlulukları ile yüzleşmek zorundadır. Bu yüzleşme tam bir düşünce özgürlüğü ile ne kadar kısa sürede ve ne kadar verimli bir şekilde gerçekleştirilebilirse İslam dünyası da o derece etkili bir şekilde tarihî akış içindeki yerini alabilir. Bu eser aslında böylesi bir yüzleşmeyi Soğuk Savaş’ın daha ilk yıllarında yapabilmek amacıyla kaleme alınmıştı.

 • Alternatif Paradigmalar

  Bugün İslam dünyasının, uluslararası sistemden sürekli şikâyet eden ancak küreselleşme sürecinde onun yeniden yapılanmasına katkıda bulunma dinamizmi gösteremeyen görüntüden çıkarak tevhid ilkesinin öngördüğü insanoğlunun ontolojik eşitliğine dayalı kapsamlı bir medeniyet açılımının öznesi olma sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerekmektedir. Günümüzde kendisi siyasal, ekonomik ve kültürel ayakları ile büyük bir bunalım sürecinden geçmekte olan uluslararası sistemin reformu bağlamında sarfedilecek her çaba, birçok kriz kuşağının da, geleneksel siyasal düzenlerin de merkezinde bulunan İslam dünyasını ve Müslüman toplulukları doğrudan etkileyecektir. Çeyrek asır önce Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bir bütün olarak insanlığın, İslam dünyasının ve ülkemizin kritik tarihî eşiklerden geçtiği bir dönemde kaleme alınan bu çalışmanın Türkçede okuyucularla buluşmasının bugün de ihtiyaç hissettiğimiz zihniyet yenilenmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

 • Yönetebilen Türkler

  Bu kitapta yer alan 12 Girişimci/Yöneticiden sekiz tanesi için “Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk kuşak sanayicileri” diyebiliriz. Yaşça en büyükleri olan Vehbi Koç 1901, en küçükleri olan Sakıp Sabancı ise 1933 doğumludur. Genelde 1920’lerde doğmuşlar. Bu sekiz çınar ağacına, bugün aramızda bulunan ve doğum tarihleri 1944-63 arasında değişen dört girişimciyi daha ekledik. Elbette bunlar arasına girecek daha çok sayıda girişimci/yöneticimiz var; ölü veya sağ. Fakat ne yazık ki, çoğunun hayat hikâyesi yazılmamış! Hikâyesi yazılmayanlar, Arapların deyişiyle “ke en lem yekün”dür, sanki hiç yaşamamış! Kitaptaki 12 Girişimci/Yöneticiden aldığımız 144 ders, bize aynı zamanda yerli bir girişimcilik kuramının ipuçlarını veriyor.

 • Sinema İçin Bunca Acıya Değer Mi?

  Daha önce yayımladığımız Küller ve Kemikler’deki dolaylı anlatımın aksine bu sayfalarda, sinemaya âşık bir yüreğin çektiği acıları doğrudan bir anlatımla okuyabileceksiniz. Uluçay’ın Türk sinemasının hemen hemen her kesimiyle kurduğu ilişkileri, hastalığı sebebiyle çektiği zorlukları, bir film çekebilmek için yaşadığı sıkıntıkları, yoksunlukları; kısacası sinema aşkıyla hayat bulan bir yüreğin acılarını…

 • Bilincin Gizemi

  Niçin bunca zaman bilincin bir şey ifade etmediğini, önemsiz olduğunu düşündük? Buradaki paradoks, bir kimsenin herhangi bir şeyi önemsemesini mümkün kılan koşulun bilinç olmasıdır. Bir şeyin önemli olması veya önem taşıması ancak ve ancak bilinçli failler için söz konusu olabilir... Beynin bilinci nasıl oluşturduğunu biyolojik ayrıntılarıyla kavradığımız zaman bilinci de anlamış olacağız. Beyin, bilinçli durum ve süreçlerimize tam olarak nasıl neden oluyor? Bu durum ve süreçler beynimizin ve hayatımızın genelinde tam olarak nasıl iş görüyor?

Yeni Çıkanlar

Medeniyetlerin Ben-idraki
Ahmet Davutoğlu

Son dönemde en çok kullanılan ama üzerinde en az tefekkür edilen kavramların başında medeniyet ve onunla irtibatlı tanımlamalar gelmektedir. Bu kitap, kapsayıcılığı, bütüncül niteliği ve oluşturduğu geniş anlam haritası ile son derece önemli bir muhteva barındıran medeniyet kavramı ve teorisi etrafında bir zihnî yenilenme gerçekleştirebilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Medeniyet Dönüşümü
Ahmet Davutoğlu

Bugün Müslüman toplumların aydınları ve siyaset yapımcıları bu yüzleşmeyi düşünce özgürlüğü içerisinde rasyonel ve samimi bir şekilde gerçekleştirmekle sorumludurlar. Bu kitap böylesi bir yüzleşmeyi yapabilmek amacıyla daha Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında kaleme alınmıştı. Şimdi Türkçe olarak yayınlanan bu eserin, son çeyrek asırda zarureti daha da belirginleşen böylesi bir yüzleşmeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.