Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İslâm ve Terör: Fıkhî Bir Yaklaşım

 

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin mu­tat ola­rak dü­zen­le­di­ği ve kü­re­sel si­ya­sî, kül­tü­rel, eko­no­mik, gü­ven­lik, çev­re vb. ko­nu­la­rı ele alan son za­man­lar­da ya­yın­lan­mış ve­ya ya­yı­na ha­zır­la­nan ki­tap ve ma­ka­le ça­lış­ma­la­rı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı Ki­tap-Ma­ka­le su­num­la­rı­nın Ni­san ayı ko­nu­ğu İSAM’da araş­tır­ma­cı olan Doç. Dr. Ah­met Özel’di. Ah­met Özel’den Kü­re Ya­yın­la­rın­dan çı­kan İs­lâm ve Te­rör: Fık­hı Bir Yak­la­şım baş­lık­lı ki­ta­bı hak­kın­da bir su­num din­le­dik.
Özel, su­nu­mu­na So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı du­ru­mu, ulus­la­ra­ra­sı or­ta­mın içi­ne düş­tü­ğü kriz­le­ri ör­nek ve­re­rek baş­la­dı. Ese­rin gi­riş bö­lü­mün­de de be­lirt­ti­ği üze­re So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı dö­nem­de Ko­mü­nist blo­ğun çö­kü­şüy­le bir­lik­te Sa­mu­el Hun­ting­ton’un Me­de­ni­yet­ler Ça­tış­ma­sı te­zi­ni or­ta­ya at­tı­ğı­nı ve İs­lâm’ın dış­la­nıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Özel­lik­le 11 Ey­lül olay­la­rı son­ra­sın­da ay­rı­mı de­rin­leş­tir­me ça­ba­sı­na gi­ren Ba­tı­lı­la­rın he­def tah­ta­sı­na İs­lâ­mî kav­ram ve ku­rum­la­rı yer­leş­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­na dik­kat çe­ken Özel, İs­lâm ve te­rör gi­bi iki zıt kav­ra­mın yan ya­na ve za­man za­man eşan­lam­lı şe­kil­de kul­la­nı­la­rak öz­deş­leş­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Özel, te­rör ko­nu­sun­da İs­lâm’ın ne de­di­ği­ni vur­gu­lar­ken te­rö­re kar­şı na­sıl ta­vır alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da önem­li kla­sik kay­nak­la­rı te­mel ala­rak ör­nek­ler ve yo­rum­lar sun­du.
Kaynak : http://www.bisav.org.tr/yayinlar/bulten_makale_detay.cfm?makaleId=357&yayin_sayi=28