Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Roman Diliyle İktisat

  Roman, siyerin sunduğu Hakikat’tan kopmuş bir dünyanın ‘gerçekliğini’ ifşâ ve tartışma bilimidir. Teşhir ve müzakere sanatı. Bilim ve Sanat. Romancı, tarihsel bir dünyanın küçük tanrısı. İlhamını Tanrı’dan ve tarihten alıyor. Ve asla gelişigüzel hareket etmiyor. Yarattığı dünyanın yasalarını, o da kahramanları ve okuyucularıyla beraber keşfediyor. Bilim soneki düşünceye itibar kazandırıyorsa ve Marx, Weber ve Durkheim’ın eserlerine toplumbilim diyorsak; Balzac, Dickens ve Tanpınar’ın yazdıklarına da romanbilim demeliyiz. İki grup da birey ve toplumu anlamaya çalışıyor, üstelik ikincilerin bir de ruhu var!

 • Roman Diliyle Siyaset

  Tarih, geçmişte yaşadıklarımız değil, gelecekte yaşamayı düşlediklerimizdir. Ulu Hakan da, Kızıl Sultan da aynı kişidir ve tarihsel zaman içinde değil, düşsel zaman içinde ‘yaşamış’tır. Olgusal değil, kurgusaldır. Geçmişe değil, bugüne ve daha da çok yarına aittir. Abdülhamid veya Mustafa Kemal, et ve kemikten insanlar değil, özlemlerimizin ete kemiğe bürünmesidir. Özlem, arzu ve çıkarlarımızın. Gılgamış’ı hatırlayalım, “üçte ikisi Tanrı etinden, üçte biri insan.” Tarihin de üçte biri hayattır, üçte ikisi roman!..

 • Eskimeyen Filmler 2 / Timeless Movies 2

  Eskimeyen Filmler 2/Timeless Movies 2 kitabında klasikleşmiş Türk filmlerinden Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Sevmek Zamanı (1965), Umut (1970) ve Yangın Var (1960); gizli hazineler bölümünde Camdan Kalp (1990), Faize Hücum (1982), Gölge Oyunu (1992), Gramofon Avrat (1987), Kahveci Güzeli (1941), Reis Bey (1988) ve Selamsız Bandosu (1987); Yeni Türk Sineması’nda taşra temsili teması altında ise Kız Kardeşim: Mommo (2009), Tepenin Ardı (2012), Vizontele (2000) ve Yozgat Blues (2013) filmleriyle ilgili çeşitli akademisyen ve yazarların yazılarına yer verildi.

 • Rastlantı

  Bilim devrimi ve Aydınlanma çağının evren tasavvuru rasyonel bir zihnin varacağı son mantıksal nokta olarak tasarlanıyordu. Oysa ki 20. yüzyılda evrenle mantık arasında ontolojik bir birlik olmadığını anlamış olduk. Evreni artık mantığımızın sınırlarının dışına çıkan özgür bir eylemlilik olarak tasarlıyoruz. Bu özgürlüğün temel fenomeni rastlantıdır. Bu kitapta rastlantı fenomeni ile örülmüş bir yapı olan evreni anlayabilmek ve ona metafizik/kozmolojik bir zemin kazandırabilmek için rastlantı kavramı tüm gerçeklik düzlemleri bağlamında ele alınacaktır.

 • Bilinç Üzerine Konuşmalar

  Benlik ne olabilir? Bilincin özünde öznellik yatar ve öznel deneyim deyince her zaman bu deneyime sahip olan birine, diğer bir deyişle bir benliğe işaret ediliyor gibi anlarız. Ama nasıl bir şeydir ki bu deneyimleri deneyimleyen? Ya da daha beter bir soru soracak olursak: Deneyimleyen bu kimse beyinde neye karşılık gelebilir? Nörobilim geliştikçe ve beyin hakkındaki bilgilerimiz arttıkça yavaş yavaş görme, öğrenme, bellek, düşünme, duygular gibi işlevleri kavramaya başlamamız. Peki, bu kavrayışımız tamamlandığında, dışarıda henüz açıklamamış olduğumuz bir şey –bilinç– kalacak mı?

 • Osmanlı Akdenizi

  Osmanlı Akdenizi kavramı, esasen yüzyıllar içinde hakimiyet bakımından olduğu kadar sosyal ve kültürel bakımdan da yeniden şekillenen Osmanlı dönemi Akdenizi’nin ve bağlı denizlerin Osmanlı kimliğini ve denizciliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Osmanlı Akdenizi, 15-18. yüzyıllar arasında Akdeniz ve onunla bağlantılı denizlerde hakimiyet alanları oluşturma mücadelesiyle başlayan ve nihayetinde deniz sınırları çizen, seyrüsefer ve deniz ticaretinin hukukunu oluşturarak denizlere düzen koyan ve yöneten bir imparatorluğun serüvenini anlamaya çalışmaktadır.

 • Osmanlılar ve Deniz

  Osmanlılar ve Deniz'in gözden geçirilmiş dördüncü baskısında metin ve görseller yeniden gözden geçirilmiştir. Osmanlıların yüzyıllar içinde oluşan ve gelişen deniz politikalarına ve deniz teknolojisinin değişim ve gelişimine ışık tutan ve muhtemel çalışma alanları hakkında araştırmacılara fikir veren bu kitap, kaynak eser niteliği taşıyor. Böylece kitapta yer alan konuların yeni araştırmalara zemin hazırlayacağı ve derinlemesine yapılacak incelemeler için temel oluşturacağı düşünülmektedir.

 • Sanatta Hafızanın Biçimleri

  Hafıza odaklı incelemelerin, özellikle sanatın birçok alanıyla ilgili olarak yalnızca kitap veya özel sayılar değil, akademik çalışmaların, deyim yerindeyse, mutfağı olan tezlerde de kendisine yer bulduğu görülüyor. Sanat ile hafıza ilişkisine disiplinlerarası bir perspektifle ışık tutmayı amaçlayan bu kitap, hafızanın sanat felsefesiyle, edebiyatla, fotoğrafla, sinemayla ve müzikle olan ilişkisine odaklanarak meseleyi on farklı makaleyle akademik bir çerçevede ele almaya çalışıyor.

 • Duruş

  Hayat daha nice şeyler öğretecek bize. Hayatın kendisinden daha etkili bir rehber yoktur. Sözün sonu olmaz, sözün sonu son nefeste söylenir. Aslında aldığımız her nefes o son nefes, ettiğimiz her söz o son söz içindir. O son nefes aldığımız ilk nefes gibi bizi yeni bir hayata hazırlar; son söz ise yaşadığımız bütün hayatın özetini oluşturur. Hayat dediğimiz uzun ve çetin yolda hep o son sözün güzel, son nefesin vuslat ve geride bıraktığımız sadanın hoş olması için çalışırız. Seni hayatta da tarihte de özne kılacak olan o anlam derinliğidir. Özne olmak ise insanın önce kendisiyle barışık olması demektir. Sözün özünü bir kez daha tekrarlayalım; en güçlü kişi kendisiyle barışık olandır.

 • Biraz Mağrur Biraz Mağdur

  Türk sineması üzerine yapılan çalışmalarda üzerinde yeterince durulmamış konulardan biri, hiç şüphesiz, filmlerde öne çıkan kahramanlar, karakterler ve tipler. Sinemamızın mevcut birikimi bu filmleri günümüzden yeniden okumaya dönük iştiyakı/ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bu minvalde kitaba konu ettiğimiz, sinemamızın ilk dönem örneklerinden günümüze uzanan filmler ve kahramanlar toplumun içinden geçtiği süreçlerle paralel ele alındı.

 • Antik Felsefe

  "Antik Felsefe", felsefe tarihi için sadece yetkin bir kılavuz değil, aynı zamanda felsefi araştırmanın tüm büyük alanına yönelik saygı uyandıran bir giriş niteliğindedir. Kenny’nin üslubu son derece açık. Zengin konu aralığını yalnızca en büyük yazarların sahip olduğu hafif bir dokunuşla aktarıyor. Bu; genişliği, öğrenme derinliği ve felsefi gelişmişliğiyle birlikte, elinizdeki kitabı muazzam faydalı kılıyor.

 • Ortaçağ Felsefesi

  Ortaçağ’da felsefe büyük gelişme kaydetti; dönemin entelektüel çabası, Thomas Aquinas ve John Duns Scotus gibi büyük eğiticilerin sistemleri ile on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda doruğa ulaşıyor. Özel olarak geniş bir popüler okur kitlesi için yazılmış, ancak ciddi ve büyük filozoflara dair hakiki bir anlama kabiliyeti sunacak kadar derin olan Kenny’nin açık ve canlı felsefe tarihi, Batı düşüncesinin seyrini şekillendiren insanlara ve fikirlere ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir çalışma olacaktır.

 • Modern Felsefe'nin Yükselişi

  "Modern Felsefe’nin Yükselişi", on altıncı yüzyılın başlarından on dokuzuncu yüzyılın erken evrelerine dek modern düşünceyi şekillendiren büyük düşüncelerin ve entelektüel sistemlerin ortaya çıkışının büyüleyici öyküsünü kapsıyor. Kenny, dünyanın en özgün ve etkili düşünürlerinden bazılarını bize tanıtıyor ve ünlü eserlerini anlamamıza yardımcı oluyor.

 • Modern Dünyada Felsefe

  Sir Anthony Kenny, modern dünyada felsefenin gelişiminin büyüleyici öyküsünü, on dokuzuncu yüzyılın başlarından yirminci yüzyılın sonlarına dek anlatıyor. Olağanüstü bilimsel gelişmeler, kültürel değişimler ve siyasi karışıklıkların dışında (ve onlarla iç içe geçen) son iki yüzyıl kendimiz ve dünyamız hakkındaki anlayışımızı değiştiren felsefi düşüncenin en ilginç ve özgün gelişmelerine tanıklık etti.

 • Yeni bir Gündem İnşa Etmek

  Bu seçkide yer alan metinler karma niteliğe sahipler –kitap, mimari söylemi halihazırda etkilemiş olan yazıların yanı sıra geriye dönüp bakıldığında bugünkü güncel durum üzerinde belirleyici olduğu ya da bugünü öngördüğü görülebilecek metinlerden oluşuyor. Bununla birlikte bu metinlerin şimdiki anı değerlendirmeye dair önemli katkılar sağlayacağına ve gelecekteki mimarlık düşünce ve pratikleri için bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

Yeni Çıkanlar

Duruş
Ahmet Davutoğlu

Gençliğin yaşla değil yürek ve gönülle ilgili olduğuna işaret eden kitap, okuyucuya kapsamlı konuları zengin bir içerikle aktarıyor. Akıldan kalbe kalpten dile gelen sözlerle genç muhataplarını kadime ve güncele doğru bir serüvene davet ediyor.

Sanatta Hafızanın Biçimleri
Meryem Babacan Bursalı

Hatırlama ve unutma birer kavram olarak sosyal ve beşeri bilimlerin gündemine uzun zaman önce girdi. Hafıza çalışmaları, hem dünyada hem de Türkiye’de bilim insanlarına sunduğu geniş araştırma imkanlarıyla oldukça verimli bir interdisipliner alan oluşturdu.