Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

 • Antik Felsefe

  "Antik Felsefe", felsefe tarihi için sadece yetkin bir kılavuz değil, aynı zamanda felsefi araştırmanın tüm büyük alanına yönelik saygı uyandıran bir giriş niteliğindedir. Kenny’nin üslubu son derece açık. Zengin konu aralığını yalnızca en büyük yazarların sahip olduğu hafif bir dokunuşla aktarıyor. Bu; genişliği, öğrenme derinliği ve felsefi gelişmişliğiyle birlikte, elinizdeki kitabı muazzam faydalı kılıyor.

 • Ortaçağ Felsefesi

  Ortaçağ’da felsefe büyük gelişme kaydetti; dönemin entelektüel çabası, Thomas Aquinas ve John Duns Scotus gibi büyük eğiticilerin sistemleri ile on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda doruğa ulaşıyor. Özel olarak geniş bir popüler okur kitlesi için yazılmış, ancak ciddi ve büyük filozoflara dair hakiki bir anlama kabiliyeti sunacak kadar derin olan Kenny’nin açık ve canlı felsefe tarihi, Batı düşüncesinin seyrini şekillendiren insanlara ve fikirlere ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir çalışma olacaktır.

 • Modern Felsefe'nin Yükselişi

  "Modern Felsefe’nin Yükselişi", on altıncı yüzyılın başlarından on dokuzuncu yüzyılın erken evrelerine dek modern düşünceyi şekillendiren büyük düşüncelerin ve entelektüel sistemlerin ortaya çıkışının büyüleyici öyküsünü kapsıyor. Kenny, dünyanın en özgün ve etkili düşünürlerinden bazılarını bize tanıtıyor ve ünlü eserlerini anlamamıza yardımcı oluyor.

 • Modern Dünyada Felsefe

  Sir Anthony Kenny, modern dünyada felsefenin gelişiminin büyüleyici öyküsünü, on dokuzuncu yüzyılın başlarından yirminci yüzyılın sonlarına dek anlatıyor. Olağanüstü bilimsel gelişmeler, kültürel değişimler ve siyasi karışıklıkların dışında (ve onlarla iç içe geçen) son iki yüzyıl kendimiz ve dünyamız hakkındaki anlayışımızı değiştiren felsefi düşüncenin en ilginç ve özgün gelişmelerine tanıklık etti.

 • Yeni bir Gündem İnşa Etmek

  Bu seçkide yer alan metinler karma niteliğe sahipler –kitap, mimari söylemi halihazırda etkilemiş olan yazıların yanı sıra geriye dönüp bakıldığında bugünkü güncel durum üzerinde belirleyici olduğu ya da bugünü öngördüğü görülebilecek metinlerden oluşuyor. Bununla birlikte bu metinlerin şimdiki anı değerlendirmeye dair önemli katkılar sağlayacağına ve gelecekteki mimarlık düşünce ve pratikleri için bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

 • Eskimeyen Filmler / Timeless Movies

  Geçmişle günümüz arasında bir iletişim zemini oluşturmak amacıyla kurguladığımız Eskimeyen Filmler etkinliğini tamamlayıcı olarak düşündüğümüz kitap, geçmişe yönelik bir hafızayı tesis ederken günümüzden geçmişi nasıl yorumlayabiliriz, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi nostaljinin ötesine nasıl taşıyabiliriz gibi sorulara 21 film üzerinden yanıt arıyor.

 • Filistin'i Bölüşmek

  Filistin coğrafyasına dair bilinenler hayli sınırlı olduğu gibi, Filistin ve Siyonizm sorunu da halen büyük oranda klişeler üzerinden ele alınmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun Türkiye özelinde en temel nedeni, meseleyi ihata etmeyi engelleyen katı ideolojik okumalarla yetinmek ve dil engelinin yol açtığı ‘kaynaklara erişim’ sorunudur.

 • Tarihe Kayıtlar

  Kitaplar vardır; siz onu planlamazsınız; aksine, zamanın ruhu ve gereklilikleri ile gelir, o sizin gündeminize oturur. Konjonktür belli, sorular verilidir. O ihtiyaç öylesine acil bir şekilde önünüze gelir ki, kendi doğasını size kabul ettirir. Onu geciktiremezsiniz; çünkü o size gelmiştir. Onu geciktiremezsiniz, çünkü zamanın ruhuyla birlikte gelmiştir ve onu o ruhtan ayırmaya kalktığınızda ya siz zamandan koparsınız ya da zaman sizden. Gereğini yapmak bir tercih meselesi değil, zihnî ya da ahlaki bir sorumluluktur. Tarihe Kayıtlar böyle bir sorumluluğun ürünüdür.

 • Asimilasyondan Tanınmaya

  Dünyada da azınlıklar konusu eski sorunların yanına yeni sorunları da ekleyerek yeniden kendisini göstermekte ve gündemdeki yerini pekiştirmektedir. Bu çalışmanın ilgilenen herkese faydalı olmasını ve azınlıklar konusunda gelişen duyarlılığa bir nebze katkı sağlamasını umuyoruz.

 • İletişim ve Televizyon Teorileri

  İletişim ve televizyon teorilerinin esas kabul ettikleri ontolojik kabullere göre sınıflandırılıp karşılaştırılacağı bu incelemede, söz konusu teorilerin güç iddialarından çok zayıf yanlarının ortaya çıkartılmasına çalışılarak, bu alanda yapılacak olan tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Sosyal Bilimde Yöntem

  Sosyal bilim, doğa bilimi gibi “doğruya giden konforlu bir yol” sunamaz. Yöntemlerimiz ne kadar iyi seçilmiş olursa olsun, düşünme tarzlarımız bizi yine de yarı yolda bırakabilir. Bilgi yanılabilir, yani kendi nesnesi hakkında hatalı olması mümkündür. Fikirlerimizin doğruluğu ya da uygunluğu pratik bir konudur ve bunu geliştirmeye çalışabiliriz.

 • Siyasal Üzerine Konuşmalar

  Siyasal Üzerine Konuşmalar aklı fikri her iki âleme de açık olan düşünürleri hesaba katan ve bu ülkenin meselelerini siyaset düşüncesinin bazı esaslı yorum gelenekleriyle buluşturabilmeyi arzulayanların emeğiyle ortaya çıktı. Kitap son asrın belli başlı bazı siyaset düşünürleri üzerine sunum ve tartışmalardan oluşuyor.

 • Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme

  Sömürgeciliğin çoktan geride bırakıldığı ve herkese ‘katılım’ ve ‘kendini ifade’ imkânı sunulduğuna inanılan küreselleşme çağında, İslam dünyası, âdeta kendisi dışında herkesin onun adına konuştuğu bir nesneye dönüştürülmüştür. Müslümanların, özne olarak, yaşadıkları sorunları, önceliklerini ve beklentilerini ifade etmeleri, onlar açısından hem bir hak hem de sorumluluk teşkil etmektedir. Bu kitap böyle bir kaygının neticesinde kaleme alınmıştır.

 • Gülme Teorileri

  Filozofların gülme konusuna ilgileri akıl ve dil konularına nispetle "gülünç düzeyde" az olmuştur. Gülme konusunun bu denli ihmal edilmesinin sebeplerinden biri kuşkusuz, bu alanda yeterince tartışma ve inceleme geleneğinin baştan beri olmayışıdır.

 • Bilinç

  Bilinci incelemek kendimize dair derin bir gizemi incelemektir. Kendi varlığımızın doğasını araştırmaktır. Fakat bu varlık, fiziğin veya diğer bilimlerin ele aldığı türden bir varlık değildir, çünkü bu bilimler atomların, galaksilerin, denizlerin, hücrelerin, uzay ve zamanın ve diğer şeylerin nesnel varlığını inceler. Bilinci incelemek ise kişisel varlığımızın temel doğasını, öznel varlığımızı, öznel deneyimler dizisi olarak yaşamımızı incelemektir.

 • Jeopolitik ve Jeokültür

  Gelecekte “yaşanabilir” bir dünya kurabilmek, geçmişte kurulmuş “yaşanabilir” dünyaları tanımakla mümkündür. Tarihsel bir dünya-sistem olan kapitalist dünya-ekonomi kaçınılmaz “son”una yaklaşmaktadır ve müstakbel “iyi” sistemler üzerinde kafa yormak hepimizin sorumluluğudur!...

 • Yahudiler ve Modern Kapitalizm

  16.-20. yüzyıllar arasında kapitalizmin gelişim seyrini büyük bir titizlikle ele alan "Yahudiler ve Modern Kapitalizm" ilk baskısı 1911’de yaptı. Modern kapitalizmin iç dinamikleri ve bunların Yahudi tüccar, borsacı ve sermayedarlarla ilintisi hakkında özgün bir tez sunan ve bu tezi tarihî belgeler ve iktisadî olgulara dayandıran Werner Sombart’ın başyapıtı ilginize sunulur…

Yeni Çıkanlar

Yeni bir Gündem İnşa Etmek
A. Krista Sykes

Son yirmi yılın kilit önemdeki teorik metinlerini tek bir kitapta toplayan bu derleme, çağdaş mimarlık düşüncesi ve pratiğini kuşatan hararetli tartışmalar için bir zemin sağlıyor.

Mit, Ritüel ve Söz
Jack Goody

"Mit, Ritüel ve Söz", mit, sözlülük ve okuryazarlık gibi birbiriyle ilişkili ve uzun bir süredir antropolojinin mihenktaşları olmuş konulara geri dönmektedir.